„Tropem Wilczym” Zakliczyn 2018 – Regulamin!

18 TW

Regulamin Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym” – Zakliczyn 2018 (IV edycja)

II Bieg im. Kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”

 

Cel: – uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

 • zamanifestowanie przez uczestników postaw i uczuć patriotycznych,
 • zapoznanie uczestników i mieszkańców okolic Zakliczyna z postacią kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”,
 • popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,
 • udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,
 • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • wyłonienie najszybszych zawodników na poszczególnych dystansach,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
 • popularyzacja walorów krajoznawczo turystycznych Zakliczyna i okolic.

 

Termin i miejsce: 04  marzec 2018, Zakliczyn nad Dunajcem, Rynek 1, biuro zawodów w ratuszu.

 

Organizator: Na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja,

na terenie gminy Zakliczyn na podstawie zawartego porozumienia Agencją Turystyki Aktywnej „STYR” we współpracy z: Urzędem Miejskim w Zakliczynie, SKKT PTTK „Compass” przy SP w Zakliczynie, ZCK w Zakliczynie, OSP Zakliczyn.

Patronat honorowy: Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

 

Forma: zawody sportowe.

 

Dystans i kategorie: 

1963 m Kat, I- JUNIOR (roczniki 2005 – 2002), Kat. II- JUNIOR STARSZY (roczniki 2001 –  1998), Kat. III- OPEN, IV- 50 +,

11,5 km – kategoria OPEN (powyżej 16 lat).

Klasyfikacja we wszystkich kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 

Program:

04.03. 2018 r.

10.00 – otwarcie biura zawodów, Zakliczyn, Ratusz (potwierdzenia udziału, odbiór kart, numerów  startowych i koszulek),

11.30 – odprawa techniczna, wyjazd zawodników na dyst. 11 km na miejsce startu.

11.45 – zapalenie zniczy, złażenie kwiatów pod pomnikiem w Rynku i na cmentarzu parafialnym kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” (delegacja młodzieży)

12.00 – Ruda Kameralna start do biegu na 11,5 km (limit czasu 100 minut)

12.00 – 14.00 – gra miejska

12.15 – 13.30 – starty do biegu na dystansie 1963m

13.40 – koniec limitu czasu dla biegu na 11 km.

14.30 – 15.00 – wręczanie medali, dyplomów i nagród

 

Uczestnicy: W biegu mogą uczestniczyć wszyscy  chętni do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Warunki uczestnictwa:

Dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie wybranego dystansu. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (w przypadku  udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).

 • strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
 • rejestracja elektroniczna zawodnika na stronie: festiwalbiegowy.pl i dokonanie opłaty startowej osobiście lub na konto.

 

Opłaty:

11,5 km – 35 zł (wpłaty do końca stycznia), 40 zł (wpłaty w lutym), 50 zł (wpłaty w marcu i dniu zawodów),

– uczniowie szkół średnich, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści – opłata startowa 25 zł. pod warunkiem zgłoszenia do 15 lutego i dostępności wolnych miejsc.

1963 m – 20 zł w kategoriach: I, II od uczestnika. W kategoriach III i IV opłata startowa wynosi  25 zł. Uczniowie szkół: podstawowych, średnich, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści – opłata startowa 20 zł. pod warunkiem zgłoszenia do 15 lutego i dostępności wolnych miejsc).

Nie ma kategorii rodzinnej lecz przy starcie trzech osób z rodziny ( 2 dzieci i rodzic, 2 rodziców i dziecko) opłata startowa wynosi 60 zł. (za trójkę uczestników). Przy zgłoszeniach zbiorowych ze szkół istnieje możliwość negocjacji wysokości wpisowego.

Wpłaty na konto: Agencja Turystyki Aktywnej STYR, Rynek 36, 32-840 Zakliczyn, nr. konta:

73 1050 1562 1000 0091 3776 4636, w tytule wpłaty proszę podać: TW – (imię, nazwisko, dystans i kategoria).

 

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Numery startowe są zwrotne. Brak zwrotu numeru startowego stanowi podstawę obciążenia zawodnika kwotą 5 zł.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 11,5  kilometra i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 100 minut.  Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13.40 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem.

Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.  Uczestnik zgłaszając chęć udziału w Biegu Tropem Wilczym w Zakliczynie wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z jego wizerunkiem.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.  W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Rejestracja na stronie  www.festiwalbiegowy.pl jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

 

Organizatorzy zapewniają: okolicznościowe koszulki i medale (dla pierwszych 100 zgłoszonych uczestników, pozostałe pakiety startowe przeznaczone są dla uczestników gry miejskiej i dyspozycji organizatora), transport na miejsce startu biegu na 11,5 km., dyplomy za pierwsze trzy miejsca w danej kategorii, nagrody rzeczowe dla zwycięzców, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie NW i OC dla uczestników. Losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników Biegu „Tropem Wilczym” i Gry Miejskiej.

 

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Filipowice i OSP Zakliczyn,

Zgłoszenia i informacje:

Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, e-mail: atastyr@wp.pl tel. 696 992 339