Regulamin XIII Sztafety Pamięci Łowczówek – Zakliczyn 2015

1

Cel: uczczenie 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 101. rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem; zamanifestowanie przez młodzież postaw i uczuć patriotycznych; udział w przedsięwzięciu „Młodzież Pamięta”; kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego; podnoszenie sprawności fizycznej; integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej.

Termin: 11 listopada 2015 r.

Organizatorzy: SKKT PTTK „Compass” przy Gimnazjum w Zakliczynie, ZSPiG w Zakliczynie, Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy z ZCK, OSP Zakliczyn, Agencją Turystyki Aktywnej „Styr”, FTU Jakubas, Firmą Agrotech-G

pod patronatem:

Starosty Powiatu Tarnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Program:

11.11.2015

8:15 – zbiórka uczestników Sztafety w Ratuszu w Zakliczynie, odprawa

8:30 – wyjazd uczestników Sztafety do Łowczówka

9:00 – zapalenie zniczy i start Sztafety z cmentarza nr 171 w Łowczówku

9:10-12:00 – przebiegnięcie trasy Łowczówek-Rychwałd–Lubinka-Janowice-Zakliczyn, uczestnicy Sztafety oddają hołd poległym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy na cmentarzach znajdujących się na trasie (nekropolie nr 171, 188, 190, 191, 192, 294)

12:00 – prezentacja uczestników Sztafety na zakliczyńskim Rynku

12:15-12:30 – złożenie wieńca na grobie mjr. Kazimierza „Kuby” Bojarskiego i zapalenie zniczy na mogiłach innych legionistów spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu, wręczenie dyplomów i gorący posiłek w Ratuszu.

Uczestnicy: w Sztafecie mogą uczestniczyć wszyscy chętni do uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości. Oferta skierowana jest głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego. Inni uczestnicy będą bardzo mile widziani.

Warunki uczestnictwa: dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie dystansu ok. 3000 m. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w Sztafecie (w przypadku udziału reprezentacji szkoły – oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).

Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 05.11.2015 r.

Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci i emeryci uczestniczą w Sztafecie bezpłatnie. Pozostałe osoby wpisowe w kwocie 10 zł na konto: Katarzyna Świder, SKOK Jaworzno nr 44 7999 9995 0180 1990 9103 0001, z tytułem: XIII Sztafeta Pamięci.

Postanowienia końcowe: uczestnicy biorą udział w Sztafecie na własną odpowiedzialność, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach względnie organizacji zgłaszającej. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trasy lub formy imprezy (np. przejazd autokarem). Istnieje możliwość przebiegnięcia całej trasy (23 km), przerwy przy każdym z cmentarzy znajdujących się na trasie Sztafety. Uczestnicy Sztafety poruszają się po wyznaczonej przez organizatora trasie prawą stroną drogi w eskorcie służb porządkowych. Zabronione jest odłączanie się biegnącej kolumny, samowolne zmienianie trasy, wyprzedzanie eskortujących pojazdów. Nie podporządkowanie się poleceniom służb porządkowych skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w Sztafecie. Koszulki otrzymuje 120 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Zakliczyn.

Zgłoszenia i informacje: Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, tel. 14-628-33-31, SKKT PTTK Compass, e-mail: skkt_compass@wp.pl, tel. 696-99-23-39.