Regulamin Gry Miejskiej

Gra Miejska Zakliczyn

Regulamin Gry Miejskiej „Żołnierze Wyklęci w Zakliczynie”

organizowana w ramach Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”

Cel: – uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

  • udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,

  • zapoznanie uczestników i mieszkańców okolic Zakliczyna z postacią kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”,

  • zamanifestowanie przez uczestników postaw i uczuć patriotycznych,

  • popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,

  • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

  • podnoszenie sprawności fizycznej,

  • integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,

  • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą.

Termin: 26 lutego 2017

Organizator: SKKT PTTK „Compass” przy Gimnazjum w Zakliczynie, ZSPiG w Zakliczynie, we współpracy z: Fundacją Wolność i Demokracja, Urzędem Miejskim w Zakliczynie, ZCK w Zakliczynie

OSP Zakliczyn, Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”, pod patronatem: Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Forma: Marsz na Orientację.

Dystans i kategorie: Długość trasy: ok. 4 km. Limit czasu: 60 min. Kategorie:

– rodzinna (drużyna max 3 osoby),

– młodzieżowa (2 osoby w drużynie),

Zasady gra miejskiej „Żołnierze Wyklęci w Zakliczynie”:

Uczestnicy na starcie otrzymują kartę startową oraz plan Zakliczyna z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Na każdym punkcie, który muszą samodzielnie odnaleźć w terenie, zapoznają się z informacjami o Żołnierzach Wyklętych i na ich podstawie odpowiadają na pytania z karty startowej. Na punktach kontrolnych mogą pojawić się „asystenci”, którzy przeprowadzą zadania praktyczne np. rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy itp. Na trasę uczestnicy wyruszają w wylosowanej kolejności co 2 min. O wynikach decydować będą udzielone odpowiedzi, poprawność wykonanych zadań oraz czas pokonanej trasy.

Punktacja: – brak potwierdzenia punktu kontrolnego: – 50 pkt

– nie wykonanie zadania praktycznego na punkcie kontrolnym: – 10 pkt

– każda minuta powyżej limitu czasu: – 1 pkt

– poprawna odpowiedź na pytanie na karcie startowej: + 5 pkt

– wykonanie zadania praktycznego na punkcie kontrolnym: od 1 do 10 pkt

– drużyna, której członkowie posiadać będą w swoim stroju elementy patriotyczne otrzyma od 5 do 10 pkt.

Program:

26. 02. 2017 r.

11.00 – otwarcie biura zawodów, Zakliczyn, Ratusz (potwierdzenia udziału, odbiór kart startowych )

12.00 – 14.00 – gra miejska

14.30 – 15.00 – wręczanie medali, dyplomów i nagród

Uczestnicy: W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi do 13 roku życia oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa: – Dobry stan zdrowia, pozwalający na pokonanie trasy. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (w przypadku udziału reprezentacji Szkoły, oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).

– Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych

  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 15.02.2017 r.

  • Opłata startowa: 10 zł od osoby (koszt pakietu startowego, posiłek regeneracyjny po marszu)

Wpłaty na konto: Agencja Turystyki Aktywnej STYR, Rynek 36, 32-840 Zakliczyn, nr. konta:
73 1050 1562 1000 0091 3776 4636, w tytule wpłaty proszę podać: TW – (imię, nazwisko, kategoria).

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach względnie organizacji, instytucji zgłaszającej. Uczestnicy poruszając się po drogach publicznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Niszczenie oraz przestawianie punktów kontrolnych powoduje dyskwalifikację drużyny.

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Zakliczyn, 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.

Zgłoszenia i informacje: SKKT PTTK Compass e-mail skkt_compass@wp.pl,

Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, e-mail: atastyr@wp.pl tel. 696 992 339