Regulamin biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych

regulamin

trasa-11-km-tw-17

Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” – Zakliczyn 2017.

Cel: – uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
– zamanifestowanie przez młodzież postaw i uczuć patriotycznych,
– zapoznanie uczestników i mieszkańców okolic Zakliczyna z postacią kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”,
– popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,
– udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,
– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
– podnoszenie sprawności fizycznej,
– integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
– popularyzacja walorów krajoznawczo turystycznych Zakliczyna i okolic.

Termin i miejsce: 26 luty 2017, Zakliczyn nad Dunajcem, Rynek 1, biuro zawodów w ratuszu.

Organizator: Na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja,na terenie gminy Zakliczyn na podstawie zawartego porozumienia ZSPiG w Zakliczynie, SKKT PTTK „Compass” przy Gimnazjum w Zakliczynie, we współpracy z: Urzędem Miejskim w Zakliczynie, ZCK w Zakliczynie, OSP Zakliczyn, Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”
Patronat honorowy: Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

Forma: zawody sportowe.

Dystans i kategorie:
1963 m (I-gimnazjum, II-szkoły ponadgimnazjalne do rocznika 1999, III- OPEN, IV- powyżej 50 lat, V – rodzinna (2 rodziców i dziecko poniżej 14 roku życia lub 1 rodzic i dwoje dzieci w tym jedno poniżej 14 roku życia) . Kategorie I – IV z podziałem na płeć.
11 km – kategoria OPEN (powyżej 16 lat) z podziałem na płeć.

Program:
26. 02. 2017 r.
10.00 – otwarcie biura zawodów, Zakliczyn, Ratusz (potwierdzenia udziału, odbiór kart, numerów startowych i koszulek),
11.30 – odprawa techniczna, wyjazd zawodników na dyst. 11 km na miejsce startu.
11.45 – zapalenie zniczy, złażenie kwiatów pod pomnikiem w Rynku i na cmentarzu parafialnym kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” (delegacja młodzieży)
12.00 – Ruda Kameralna start do biegu na 11 km (limit czasu 100 minut)
12.00 – 14.00 – gra miejska
12.15 – 13.30 – starty do biegu na dystansie 1963m
13.40 – koniec limitu czasu dla biegu na 11 km.
14.30 – 15.00 – wręczanie medali, dyplomów i nagród
Uczestnicy: W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Warunki uczestnictwa:
– Dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie wybranego dystansu. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach
(w przypadku udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).
 strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
 rejestracja elektroniczna zawodnika na stronie: 
www.tropemwilczym.pl i dokonanie opłaty startowej osobiście lub na konto.

Opłaty:
11 km – 25 zł (wpłaty do 30 stycznia), 30 zł (wpłaty po 15 lutego), 40 zł (wpłaty w dniu zawodów),
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści – opłata startowa 15 zł. pod warunkiem zgłoszenia do 15 lutego i dostępności wolnych miejsc.
1963 m – wpłata 10 zł w kategoriach: I, II od uczestnika. W kategoriach III i IV opłata startowa wynosi 25 zł. (uczniowie szkół: gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści – opłata startowa 15 zł. pod warunkiem zgłoszenia do 15 lutego i dostępności wolnych miejsc). Kategoria rodzinna 40 zł – drużyna.
Wpłaty na konto: Agencja Turystyki Aktywnej STYR, Rynek 36, 32-840 Zakliczyn, nr. konta:
73 1050 1562 1000 0091 3776 4636, w tytule wpłaty proszę podać: TW – (imię, nazwisko, dystans i kategoria).

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Numery startowe są zwrotne. Brak zwrotu numeru startowego stanowi podstawę obciążenia zawodnika kwotą 5 zł.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 11 kilometra
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 100 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13.40 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem.
Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Rejestracja na stronie 
www.tropemwilczym.pl jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

Organizatorzy zapewniają: okolicznościowe koszulki i medale (dla pierwszych 120 zgłoszonych uczestników, pozostałe pakiety startowe przeznaczone są dla uczestników gry miejskiej i dyspozycji organizatora), dyplomy za pierwsze trzy miejsca w danej kategorii, nagrody rzeczowe dla zwycięzców, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie OC dla uczestników.

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Filipowice i OSP Zakliczyn,
6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego

Zgłoszenia i informacje:
Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, e-mail: atastyr@wp.pl tel. 696 992 339