Gra Miejska „Niepodległa w Zakliczynie” – Regulamin!

plak GM 18

Regulamin Gry Miejskiej „Niepodległa w Zakliczynie” organizowana w ramach VI Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”

Cel: – uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

– udział w obchodach 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

– udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,

– zamanifestowanie przez uczestników postaw i uczuć patriotycznych,

– popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,

– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

– podnoszenie sprawności fizycznej,

– integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.

Termin: 04 marca 2018 r.

Organizator: SKKT PTTK „Compass” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, UKS „Jordan”, SP w Zakliczynie, we współpracy z: Fundacja Wolność i Demokracja, Urzędem Miejskim w Zakliczynie, ZCK w Zakliczynie, OSP Zakliczyn, Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”,

Patronat honorowy: Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Forma:  Marsz na Orientację.

Dystans i kategorie:  Długość trasy: kat. rodzinna ok. 4 km., kat. młodzieżowa ok. 6 km.  Limit czasu: 60 min. Kategorie:

– rodzinna (drużyna max 3 osoby),

– młodzieżowa (2 osoby w drużynie),

Zasady gra miejskiej „Niepodległa w Zakliczynie”:

Uczestnicy na starcie otrzymują kartę startową oraz plan Zakliczyna z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Na każdym punkcie, który muszą samodzielnie odnaleźć w terenie i potwierdzić na nim pobyt, zapoznają się z informacjami o wydarzeniach i postaciach związanych z walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Na podstawie swej wiedzy i  informacji uzyskanych na punktach kontrolnych odpowiadają na pytania z karty startowej. Na punktach kontrolnych mogą pojawić się „asystenci”, którzy przeprowadzą zadania praktyczne np. rzut granatem. Na trasę uczestnicy wyruszają w wylosowanej kolejności co 2 min. O wynikach biegu decydować będzie: ilość punktów, udzielone odpowiedzi, poprawność wykonanych zadań oraz czas pokonanej trasy.

Punktacja: – brak potwierdzenia punktu kontrolnego: – 50 pkt

– nie wykonanie zadania praktycznego na punkcie kontrolnym: – 10 pkt

– każda minuta powyżej limitu czasu: – 1 pkt

– poprawna odpowiedź na pytanie na karcie startowej: + 5 pkt

– wykonanie zadania praktycznego na punkcie kontrolnym: od 1 do 10 pkt

– drużyna, której członkowie posiadać będą w swoim stroju elementy patriotyczne otrzyma od 5 do 10 pkt.

Program:

04.03.2018 r.

11.00 – otwarcie biura zawodów, Zakliczyn, Ratusz (potwierdzenia udziału, odprawa, odbiór kart startowych )

11.30 – 14.30  – gra miejska

14.45 – 15.00 – wręczanie medali, dyplomów i nagród

Uczestnicy: W biegu mogą uczestniczyć wszyscy  chętni do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi do 13 roku życia oraz starszych roczników uczniów szkół podstawowych i średnich.

Warunki uczestnictwa: – Dobry stan zdrowia, pozwalający na pokonanie trasy. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (w przypadku  udziału reprezentacji szkoły, oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).

– Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych

– Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 25.02.2018 r.

– Uczestnicy gry miejskiej którzy chcą otrzymać pakiet startowy (okolicznościowa koszulka, medal) wpłacają wpisowe w wysokości 15 zł od osoby (uczniowie, studenci, emeryci – 12 zł).

Wpłaty na konto: Agencja Turystyki Aktywnej STYR, Rynek 36, 32-840 Zakliczyn, nr. konta:

73 1050 1562 1000 0091 3776 4636, w tytule wpłaty proszę podać: TW – (imię, nazwisko,  kategoria).

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach względnie organizacji, instytucji zgłaszającej. Uczestnicy poruszając się po drogach publicznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Niszczenie oraz przestawianie punktów kontrolnych powoduje dyskwalifikację drużyny.

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

 

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Zakliczyn.

Zgłoszenia i informacje:

SKKT PTTK Compass: e-mail  skkt_compass@wp.pl,

Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, e-mail: atastyr@wp.pl , tel. 696 992 339